Sovicky

Školní řád

Základní škola Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836

Obecná ustanovení
Tuto směrnici vydávám na základě zákonného ustanovení jako statutární orgán školy.
Školní řád vychází zejména:
- z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 49/2009 Sb. a zákona č. 82/2015 Sb.,
- z ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a vyhlášky č. 27/2016 Sb. Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 196/2019 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství,
- z vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání,
- z ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679,
v platných zněních,
- z provozního řádu školy.
Rozsah platnosti
Školní řád je součástí organizačního řádu školy a je závazný pro všechny žáky i zaměstnance Základní školy Třebíč, ul. Kpt. Jaroše 836 (dále jen ZŠ).
I. Organizace vyučovacího dne
1) Ve škole se vyučuje podle rozvrhu schváleného ředitelem školy.
2) Dopolední vyučování začíná v 8.00 hodin.
Vyučovací hodiny: Přestávky:
1. 08.00 – 08.45 1. 08.45 – 08.55
2. 08.55 – 09.40 2. 09.40 – 10.00
3. 10.00 – 10.45 3. 10.45 – 10.55
4. 10.55 – 11.40 4. 11.40 – 11.50
5. 11.50 – 12.35 5. 12.35 – 12.45
6. 12.45 – 13.30
3) Odpolední vyučování začíná ve 14.00 hodin.
Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním činí 30 minut.
Vyučovací hodiny:
1. 14.00 – 14.45
2. 14.55 – 15.40
Pokud dopolední nebo odpolední vyučování v předmětech s převahou výchovného zaměření končí dvouhodinovým blokem, lze organizovat výuku předmětu bez pravidelné přestávky a vyučování skončit o deset minut dříve.
4) Vyučování nepovinným předmětům je vyznačeno v rozvrhu hodin.
Stránka 2 z 16
5) V době denního provozu není žákům dovoleno opouštět školní budovu bez souhlasu vyučujícího nebo třídního učitele. Žáci, kteří mají odpolední vyučování, mohou opustit školní budovu pouze s písemným souhlasem svých rodičů (zákonných zástupců). Žák, který byl uvolněn v průběhu dne z vyučování, může opustit školní budovu jen v přítomnosti svého zákonného zástupce nebo samostatně na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka s výslovným uvedením převzetí zodpovědnosti za žáka. Ve výjimečných případech lze uvolnit žáka i na základě hodnověrného telefonního kontaktu.
II. Způsob omlouvání nepřítomnosti a řešení neomluvené absence
1) Na písemnou žádost zákonného zástupce žáka o uvolnění žáka z vyučování může třídní učitel uvolnit žáka z vyučování nejvýše na 3 dny. O uvolnění žáka na více dnů rozhodne ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů (zákonných zástupců).
2) Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů, které nemohl předem předvídat, je zákonný zástupce žáka sám povinen do tří dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti.
3) V době vyučování navštěvují žáci lékaře jen v nutném případě.
4) Na omluvence žáka, který navštíví zdravotnické zařízení, musí být označena doba příchodu a odchodu z tohoto zařízení, potvrzená podpisem rodiče (zákonného zástupce).
5) Škola může požadovat potvrzení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem jako součást omluvenky zákonného zástupce v případě, kdy absence přesáhne tři dny školního vyučování.
6) Žák je povinen první den po nástupu do školy bez vyzvání doložit omluvenku od zákonného zástupce žáka.
7) Neomluvenou absenci žáka do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem třídní učitel formou pohovoru. Vyšší neomluvená absence bude projednávána výchovnou komisí ve složení: třídní učitel, výchovný poradce, kurátor sociálně právní ochrany dětí a ředitel školy.
8) Chování žáka se s ohledem na neomluvenou absenci klasifikuje těmito stupni:
1 – velmi dobré (max. 2 neomluvené hodiny)
2 – uspokojivé (max. 5 neomluvených hodin)
3 – neuspokojivé (více jak 5 neomluvených hodin)
O výsledné klasifikaci rozhodne pedagogická rada školy.
9) V případě vysoké neomluvené absence a opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku bude hlášení o zanedbání školní docházky postoupeno orgánům sociálně právní ochrany, respektive Policii ČR.
10) Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování pouze na základě posudku registrujícího praktického lékaře žáka. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. Uvolnění je možné na dobu pololetí nebo na školní rok.
11) Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.
III. Dozory učitelů na chodbách a v šatnách
1) Dozory v šatně a na chodbách začínají 20 minut před vyučováním (7.40 hodin), končí poslední vyučovací hodinou (chodby nejpozději 13.40 hodin, šatny 14.10 hodin). Rozvrh dozorů je vyvěšen ve sborovně, na chodbách, v šatnách, v jídelně. Po skončení dopoledního
Stránka 3 z 16
vyučování zajistí poslední vyučující ve třídě úklid třídy, žáky odvede do šaten, případně odvede žáky do jídelny. Po skončení odpoledního vyučování zajistí vyučující úklid třídy, žáky odvede do šaten a dohlédne na řádný odchod žáků ze školní budovy.
2) Uklízečka v šatnách po ranním úklidu uzamkne i boční vstupní dveře do prostoru šaten. Dveře pak otevírá vrátná v 11. 40 hodin. Klíče od těchto dveří jsou uloženy na vrátnici, kde je dopoledne stálá služba-vrátná. Uklízečka v šatnách se bude rovněž podílet na zajištění řádného odchodu žáků ze školní budovy po skončení odpoledního vyučování.
3) Žáky, kteří chodí do školní družiny, si vychovatelky s učiteli předávají osobně.
4) Dozory pedagogických pracovníků ve školní jídelně:
Dozory ve školní jídelně začínají v 11.40 hodin a končí ve 14.00 hodin. Žáky, kteří mají 6. vyučovací hodinu, odvádí po skončení této hodiny do jídelny příslušný vyučující učitel.
IV. Žáci a zákonní zástupci
Práva žáků a jejich zákonných zástupců
1) Žáci mají právo:
a) na vzdělávání a školské služby,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
d) vyjadřovat se svobodně ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
e) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona,
f) požádat prostřednictvím písemné žádosti o uvolnění z výuky z důvodu rekreace, ozdravného a léčebného pobytu, zájmové činnosti, závažných rodinných důvodů atd.
2) Práva uvedená v odstavci 1) s výjimkou písmen a) a c) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků. Rodiče mají právo volit a být voleni do školské rady.
3) Další práva žáků:
a) na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jejich morální, duchovní a sociální rozvoj,
b) na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jejich rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jejich morálku,
c) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením,
d) sdělovat své připomínky, náměty k práci školy svému třídnímu učiteli, řediteli školy nebo jeho zástupkyním,
e) v případě nejasnosti v učivu má žák právo požádat o pomoc vyučujícího,
f) jestliže se žák cítí z jakýchkoliv důvodů v tísni, má problémy apod., může požádat o pomoc či radu třídního učitele, výchovného poradce nebo jiného zaměstnance školy.
Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
1) Žáci jsou povinni:
a) řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti (řády učeben, pracoven, instrukce BOZP a PO apod.), s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.
Stránka 4 z 16
2) Další povinnosti žáků
a) Žáci chodí do školy vhodně a slušně ustrojeni a dbají svého estetického zevnějšku.
b) Žáci přicházejí do školy hlavním vchodem v 7.40 hodin. Žáci jsou povinni docházet do školy pravidelně a včas, minimálně 10 minut před zahájením výuky. Pokud mají některé části tříd nebo celé třídy zaměstnání před l. vyučovací hodinou, projdou až současně s vyučujícím do šatny a do třídy, vyučující učitel za ně zodpovídá. Po skončení vyučování žáci vždy v té třídě, ve které končí, uklidí, uloží židle sedadlem na stolky a třídu opustí tak, aby byla v naprostém pořádku. Zajištění pořádku se týká rovněž opouštění třídy během vyučování při stěhování tříd. Zodpovídá vyučující učitel a žákovská služba. Při poslední vyučovací hodině odejdou žáci pod dozorem vyučujícího do šaten, kde si uloží aktovky, a ze šaten do jídelny. V otevřené šatně zůstává po dobu oběda žákovská služba. V době mezi 7.40 a 8.00 hodin se žáci připravují na zahájení vyučování ve třídě a nevycházejí zbytečně ze tříd. Během ostatních přestávek se mohou procházet po chodbě na patře, kde se právě nachází jejich třída. Jestliže se do 5 minut po začátku vyučovací hodiny nedostaví do třídy vyučující učitel, je povinností služby nahlásit jeho nepřítomnost u zástupkyně ředitele nebo v ředitelně školy.
c) Po vstupu do školy se všichni žáci přezouvají do zdravotně vhodných přezůvek a svrchní oblečení ukládají v prostorách šaten, které jsou přiděleny jejich třídě. Šatny budou stále uzavřeny, zajištění vyhovujícího klíčového režimu je v kompetenci třídního učitele, za pořádek v šatně zodpovídá žákovská služba. Ráno, nejpozději v 7.55 hodin, všichni šatnu opustí a služba šatnu uzamkne.
d) Odpolední vyučování
1. Všichni žáci, kteří mají souhlas rodičů (zákonných zástupců) s odchodem žáka ze školy během přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, ukázněně opustí školní budovu. Zpět do budovy školy jsou žáci povinni se vrátit tak, aby se stihli připravit na řádné zahájení odpolední výuky (nejpozději ve 13.55 hodin). Po opuštění šaten se ukázněně přemístí do příslušné třídy a vyčkají na zahájení odpolední výuky.
2. Všichni žáci, kteří nemají souhlas rodičů k opuštění budovy školy, se ukázněně přemístí do určených prostor (sdělí a upřesní třídní učitel), ve kterých pro ně budou zajištěny volnočasové aktivity.
3. Volnočasové aktivity musí být ukončeny tak, aby se žáci stačili ukázněně přemístit do tříd a připravit se na odpolední vyučování.
4. Za uložení klíčů od šaten a zabezpečení klíčového režimu v šatnách po dobu přestávky mezi dopoledním a odpoledním vyučováním a po skončení odpoledního vyučování je odpovědný třídní učitel (jím pověření žáci třídy).
e) O přestávkách se žáci připravují na příští hodinu, procházejí se po chodbě v poschodí, kde mají třídu. Zásadně ale svačí ve třídě, s jídlem po chodbě nechodí. Zakazuje se žákům všech tříd přebíhání z poschodí do poschodí. Na schodištích se žáci vůbec zbytečně nezdržují a chodí vždy vpravo.
f) Do šaten u tělocvičny a do pracovního vyučování odcházejí žáci společně na začátku přestávky. Do tělocvičny a dílen vstupují žáci po přezutí do vhodné obuvi pouze v doprovodu vyučujícího a řídí se jejich dalšími pokyny.
g) Všichni žáci ve všech poschodích jsou povinni bezpodmínečně uposlechnout pokynů dozírajících učitelů, všech ostatních učitelů, vychovatelek ŠD a ostatních pracovníků školy. Za pobytu v učebnách i kdekoliv v prostorách školy musí žáci dodržovat pravidla slušného chování, zdraví všechny dospělé osoby. Pravidla a zásady slušného chování a jednání v duchu vlastenectví, humanity a demokracie jsou žáci povinni dodržovat nejen ve škole, ale i mimo školu, ve svém volném čase včetně školních prázdnin tak, aby dělali čest škole i sobě.
h) Svá místa v učebně udržují žáci v naprostém pořádku a čistotě. Všichni žáci dbají na to, aby se nikde nepovalovaly žádné zbytky a odpadky. To se týká rovněž pracovních míst a učeben, v nichž jsou žáci přechodně při střídání tříd. Za pořádek ve třídách zodpovídá
Stránka 5 z 16
stanovená služba. Případné poškození nábytku nebo zařízení učebny hlásí služba ihned vyučujícímu v příslušné hodině a ještě týž den svému třídnímu učiteli.
i) Žáci jsou povinni vzorně pečovat o svěřené učebnice, školní potřeby, pomůcky, školní majetek a zařízení a zabraňovat jejich poškození a ztrátám.
j) Prokázané úmyslné poškození či zničení školního majetku a zařízení je povinen žák (zákonný zástupce žáka) opravit nebo zajistit opravu nebo uhradit veškeré finanční výdaje s opravou či náhradou poškozeného nebo zničeného majetku a zařízení spojené. Úmyslné poškozování a ničení školního majetku a zařízení bude přísně kázeňsky postihováno.
k) Žáci se chovají přátelsky ke svým spolužákům. Platí přísný zákaz jakýchkoliv projevů netolerance, násilí, rasismu, xenofobie, vandalismu a brutality v areálu školy i při všech školních akcích a aktivitách.
l) Žáci jsou povinni hlásit projevy šikanování, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., kterých by se dopouštěl kdokoli vůči komukoli (žáci i dospělí). Projevy šikanování jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za velmi vážný přestupek proti školnímu řádu.
m) Při jakékoliv organizované aktivitě ve škole i mimo školu musí žáci dodržovat pokyny učitelů a bez jejich vědomí se nesmí vzdálit.
n) Platí přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových a psychotropních látek (tabákové výrobky, elektronické cigarety, alkohol, drogy aj.) v areálu školy i mimo areál. Současně platí přísný zákaz vnášení veškerých věcí a výrobků ohrožujících zdraví (např. zbraně, nože, petardy, rachejtle aj.) do areálu školy.
o) V průběhu vyučování, o přestávkách a ve všech prostorách školy žáci dodržují pravidla pro používání informačních a komunikačních zařízení a internetu. Během vyučovacích hodin platí povinnost vypnout mobilní telefon, tablet aj., je-li žák jeho majitelem či držitelem.
p) Ve všech prostorách školy platí o přestávkách pro žáky omezení hlasité reprodukce hudby z mobilních zařízení (telefony, přehrávače atd.), pro žáky platí zákaz jakékoliv reprodukce hudby v průběhu stolování ve školní jídelně.
q) V případě úrazu žáka ve škole nebo na akci organizované školou je nutno oznámit úraz týž den třídnímu učiteli, učiteli pověřenému odpovědností za žáky při akcích organizovaných školou nebo jinému přítomnému pracovníkovi školy.
r) Žáci jsou povinni neprodleně ohlašovat změny v osobních údajích třídnímu učiteli.
s) Ztráta věcí žáka ve škole nebo na akcích organizovaných školou:
1. ztrátu je nutno týž den (neprodleně) oznámit třídnímu učiteli, učiteli pověřenému odpovědností za žáky při akcích organizovaných školou nebo jinému přítomnému pracovníkovi školy,
2. nedoporučuje se žákům nosit do školy bezdůvodně větší obnos peněz nebo věci, které nejsou součástí jejich školního vybavení.
3) Zákonní zástupci žáků jsou povinni:
a) přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce
b) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
c) na vyzvání školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
d) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
e) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti,
f) oznamovat škole údaje pro vedení školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích.
Stránka 6 z 16
V. Pracovníci školy
1. Pedagogičtí pracovníci přicházejí na pracoviště v dostatečném časovém předstihu, který umožní:
a) řádný nástup do vyučování v souladu se stálým rozvrhem,
b) výkon uložených dozorů dle stálého rozpisu,
c) držení pohotovostí dle stálého rozpisu,
d) konat přímou nebo nepřímou vyučovací povinnost dle předem ohlášených změn rozvrhu, rozpisů dozorů i pohotovostí a dalších instrukcí.
2. Všichni pracovníci školy při své práci dodržují instrukce BOZP, chrání zdraví svoje i svých spolupracovníků.
VI. Ochrana osobnosti ve škole (učitel, žák)
Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku. Podrobnější instrukce pro nakládání s osobními údaji řeší samostatná směrnice.
Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se rovněž řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.
Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka.
Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, žák) bez jejich svolení je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a § 85). Nepřípustné je zejména pořizování zvukových nebo obrazových záznamů jakýchkoliv projevů šikanování, netolerance, násilí, rasismu, xenofobie, vandalismu a brutality.
Povoleno je pouze pořizování záznamů sloužících výhradně k prezentaci a propagaci školy.
Narušování vyučovacího procesu používáním mobilního telefonu (případně jiné techniky) bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.
VII. Vnitřní řád školní družiny
Časový harmonogram školní družiny
06.00 – 07.45 hodin ranní družina
08.00 – 08.45 hodin pohotovost
10.30 – 11.40 hodin půlené hodiny
11.45 – 14.00 hodin rekreační a odpočinková činnost
14.00 – 15.00 hodin zájmová činnost
15.00 – 16.30 hodin rekreační a odpočinková činnost
15.00 – 17.45 hodin zájmové kroužky
Povinnosti žáků ve školní družině (platí plné znění povinností žáků uvedené výše)
1. Žáci přicházejí do školní družiny v doprovodu učitele ihned po ukončení vyučování.
2. Ve školní jídelně se chovají slušně, dodržují pokyny pedagogického dozoru.
3. Ve školní družině používají oslovení „paní vychovatelko“.
Stránka 7 z 16
4. Bez vědomí vychovatelky nesmí opustit své oddělení.
5. Nesmí bez vědomí vychovatelky otevírat okna.
6. Nesmí běhat v prostorách školy.
7. Při pobytu ve školní družině žáci dodržují zásady osobní hygieny a pitný režim.
8. V oddělení školní družiny žáci dodržují čistotu a pořádek a pečují o dobrý stav hraček.
9. Při vycházkách dodržují dopravní kázeň.
10. Veškerá zranění nebo ztrátu věcí žáci okamžitě hlásí vychovatelce.
11. V případě nepřítomnosti předloží písemnou omluvenku od rodičů na oficiálním formuláři.
12. Při pobytu ve školní družině platí pro žáky povinnost vypnout všechna hudební, informační a komunikační zařízení (MP přehrávače, reproduktorové kostky, mobilní telefon, kamera, tablet apod.) a taktéž nepořizovat žádné zvukové nebo obrazové záznamy.
Časový harmonogram školního klubu
14.00 – 18.00 hodin práce v jednotlivých zájmových kroužcích
Povinnosti žáků ve školním klubu (platí plné znění povinností žáků uvedené výše)
1. Žáci přicházejí do kroužků školního klubu sami po ukončení vyučování nebo v odpoledních hodinách a docházejí včas ve stanovenou dobu.
2. Při pobytu ve školním klubu žáci dodržují zásady osobní hygieny a pitný režim.
3. V průběhu činností kroužku žáci dbají na pořádek a čistotu a pečují o dobrý stav pomůcek a zařízení.
4. Žáci se při všech činnostech musí chovat tak, aby neohrožovali zdraví své a svých spolužáků.
5. Bez vědomí příslušného pedagogického pracovníka nesmí žáci kroužek opustit.
6. V případě nepřítomnosti předloží písemnou omluvenku od rodičů.
7. Veškerá zranění nebo ztrátu věcí žáci okamžitě hlásí příslušnému pedagogickému pracovníkovi.
8. Při pobytu ve školním klubu platí pro žáky povinnost vypnout všechna hudební, informační a komunikační zařízení (MP přehrávače, reproduktorové kostky, mobilní telefon, kamera, tablet apod.) a taktéž nepořizovat žádné zvukové nebo obrazové záznamy.
VIII. Výchovná opatření
1. Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření k posílení kázně žáků.
2. Pochvaly, jiná ocenění a kázeňská opatření může udělit či uložit žákovi ředitel školy nebo třídní učitel na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby, respektive pedagogické rady
3. Poruší-li žák školní řád, může mu být uloženo některé z těchto opatření:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtka třídního učitele,
c) důtka ředitele školy.
4. V případě, že se míjí účinkem přijaté kázeňské opatření, bude žákovi po projednání v pedagogické radě snížen stupeň známky z chování (uspokojivé, resp. neuspokojivé).
IX. Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným poskytuje škola podpůrná opatření, která spočívají v poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, v úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče. Současně jsou těmto žákům dle potřeby
Stránka 8 z 16
poskytovány kompenzační pomůcky, speciální učebnice a na doporučení PPP nebo SPC škola pro žáka zajistí služby asistenta pedagoga.
Podpůrná opatření prvního stupně
Podpůrná opatření prvního stupně jsou poskytována bez doporučení školského poradenského zařízení.
Třídní učitel nebo učitel konkrétního vyučovacího předmětu zpracuje v písemné podobě plán pedagogické podpory (obvykle na dobu 3 měsíců) podle doporučení speciálního pedagoga, psychologa nebo výchovného poradce, případně na základě vlastních pedagogických zkušeností z práce s konkrétním žákem. V plánu bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání žáka včetně metod a forem práce.
Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické podpory) doporučí škola zákonným zástupcům využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně
Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a informovaný souhlas zákonného zástupce žáka. Od druhého stupně podpory mohou být pro žáky v písemné podobě vypracovány individuální vzdělávací plány (obvykle na dobu jednoho školního roku), žákům je poskytována podpora v metodách, možnostech zkrácených úkolů, delšího časového úseku na vypracování zadání apod., případně jsou na doporučení poradenského pracoviště prováděny úpravy očekávaných výstupů ŠVP.
Škola zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce. Škola průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně. Školské poradenské zařízení v doporučení stanoví dobu, po kterou je poskytování podpůrného opatření nezbytné, tato doba zpravidla nepřesáhne dva roky.
Vzdělávání žáků nadaných
Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje s písemným doporučením školského poradenského zařízení třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, a s výchovným poradcem.
Individuální vzdělávání
O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.
Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání musí obsahovat:
a) údaje o žákovi - jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště,
b) uvedení období, ročníku, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván,
c) důvody pro individuální vzdělávání žáka,
d) popis prostorového a materiálně technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví individuálně vzdělávaného žáka,
e) doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat,
g) vyjádření školského poradenského zařízení.
Po dobu individuálního vzdělávání žáka za plnění podmínek pro vzdělávání odpovídá zákonný zástupce žáka. Individuálně vzdělávaný žák koná ve škole za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva.
Ředitel školy ukončí individuální vzdělávání:
a) pokud nejsou zajištěny materiální nebo personální podmínky ke vzdělávání,
b) pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl,
c) na žádost zákonného zástupce žáka.
Stránka 9 z 16
X. Hodnocení výsledků procesu výchovy a vzdělávání žáků
Obecné zásady hodnocení žáků
Hodnocení žáků je integrální součástí celého výchovně vzdělávacího procesu. Pedagogové jsou povinni respektovat současné poznatky věd o člověku a svoje hodnocení provádět v souladu s nimi i s právními normami.
Hodnocení musí závazně předcházet jasné a srozumitelné formulování cílů vzdělávání a k nim náležejících kritérií hodnocení. Žák má právo vědět, v čem a proč bude vzděláván a kdy, jakým způsobem a podle jakých kritérií bude v určité fázi vzdělávacího procesu hodnocen. Mohou být používány všechny formy hodnocení a jejich kombinace (hodnocení kvalitativní, kvantitativní, standardizované, autentické, autonomní, kriteriální, hodnocení portfolia). Slovní hodnocení je rovnocennou formou hodnocení ve všech předmětech a ve všech ročnících základního stupně vzdělávání.
Didaktické testy jsou standardizovaný typ školního hodnocení. Vedle testů pro jednotlivé předměty a jejich skupiny jsou používány i testy prověřující postoje a kompetence a testy obecných studijních předpokladů. Hodí se k plošnému srovnávání žáků mezi sebou a porovnávání školních výkonů v rámci širších evaluačních programů.
Průběžné hodnocení musí umožňovat hodnotit i takové kvality, jako je například skupinová práce, schopnost komunikovat, schopnost formulovat a vyjadřovat svůj názor, schopnost identifikovat problémy a vymýšlet jejich řešení, schopnost diskutovat, schopnost vyhledávat, třídit a interpretovat informace z různých typů médií, schopnost tvořit a citově prožívat. K tomu poslouží různé hodnotící škály, formulace, stupnice, symboly, atd. Hodnocení žákovských výtvorů se neomezí jen na zdařilost výsledku, ale diagnostické a hodnotící prostředky musí postihovat celou činnost, celý proces tvorby.
Sebehodnocení žáka je přirozenou součástí procesu hodnocení. Od počátku vzdělávání je třeba žáky navykat na situaci, kdy hodnocení pedagogem, skupinou či jiným žákem bude předcházet sebehodnocení, s kterým bude vnější hodnocení konfrontováno. Sebehodnocení žáka s argumentací musí předcházet hodnocení pedagogem s argumentací.
Hodnocení jazykových schopností žáka se skládá z několika samostatných částí:
a) komunikace ústní a písemná,
b) znalost jazyka (gramatika, pravopis),
c) literatura.
Hodnocením chování žáka je míněno zásadně chování žáka ve škole. Za chování žáka mimo školu jednoznačně odpovídají rodiče. Tím se škola nezříká povinnosti ve výchově rodinu podporovat ve smyslu vytváření návyků a postojů vedoucích ke společensky hodnotnému chování. Podílí se na prevenci všech projevů rizikového chování, kdekoliv a kdykoliv je to možné.
Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování jsou následující:
stupeň 1 (velmi dobré)
Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.
stupeň 2 (uspokojivé)
Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Dopouští se závažnějšího přestupku nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.
stupeň 3 (méně uspokojivé)
Žák se opakovaně dopouští závažných přestupků proti vnitřnímu řádu školy, narušuje opakovaně činnost kolektivu, dopouští se závažných přestupků v mravném chování nebo se dopustí velmi závažného přestupku proti pravidlům chování nebo vnitřnímu řádu školy.
Stránka 10 z 16
Pravidla hodnocení a klasifikace žáků
1. Podklady pro hodnocení a klasifikaci žáků získávají vyučující zkoušením (písemným nebo ústním), písemnými pracemi, testy, projekty, sledováním práce žáků ve vyučování apod.
2. Každý vyučující je povinen vést řádnou evidenci hodnocení a klasifikace žáků. K hodnocení zpravidla používá pětistupňovou klasifikaci. Klasifikovat pomocí kladných či záporných znamének nebo zlomků je nepřípustné. Pokud vyučující zvolí jiný způsob hodnocení a klasifikace, je povinen předem žáky seznámit s jeho pravidly. Každý jiný zvolený způsob hodnocení a klasifikace musí být v průběhu klasifikačního období převoditelný na pětistupňovou klasifikaci.
3. Každý žák musí být v příslušném klasifikačním období hodnocen nejméně třikrát, dovoluje-li to charakter předmětů, je alespoň v jednom případě zkoušen ústně. Ve vyučovacích předmětech s menší hodinovou dotací není nutnou podmínkou ústní zkoušení.
4. Výsledek ústního zkoušení je vyučující povinen oznámit zkoušenému ihned a veřejně. Klasifikaci písemné práce sdělí vyučující žákům nejpozději do 14 dnů a současně jim umožní nahlédnout do opraveného textu.
5. Ústně může být žák zkoušen v jednom dni pouze dvakrát a doba ústního zkoušení nesmí přesáhnout 15 minut. Písemná práce v rozsahu 1 – 2 vyučovacích hodin smí být zadána v jednom dni pouze jedna a její konání poznamená vyučující s týdenním předstihem do třídní knihy.
6. V případě, že žák na konci klasifikačního období vykazuje vyšší než 25 % absenci v daném vyučovacím předmětu, může vyučující požádat ředitele školy před uzavřením klasifikace za příslušné období o nařízení komisionálního přezkoušení. Nedostaví-li se žák bez vážného důvodu k přezkoušení, posuzuje se, jako by u komisionálního přezkoušení neprospěl.
7. Stupeň prospěchu na konci každého klasifikačního období nemusí odpovídat aritmetickému průměru dosaženého hodnocení, do celkového hodnocení se promítají všechny složky žákovy práce v daném předmětu. Vyučující je povinen klasifikaci objektivně zdůvodnit.
8. Je-li předpoklad, že bude žák hodnocen z některého předmětu na konci pololetí stupněm nedostatečným, oznámí třídní učitel tuto skutečnost rodičům písemně ještě před termínem vydání vysvědčení.
9. Je-li předpoklad, že bude žákovi navržena snížená známka z chování, informuje písemně třídní učitel rodiče žáka předem o důvodech vedoucích k návrhu snížení známky.
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení
Vysvědčení se vydává v pololetí a na konci školního roku, za první pololetí lze místo vysvědčení vydat žákovi výpis z vysvědčení. Žák, který navštěvoval jeden nebo více zájmových útvarů, obdrží na konci pololetí výpis zájmových útvarů. Žák může být na vysvědčení hodnocen klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů.
Škola převede slovní hodnocení do klasifikace nebo klasifikaci do slovního hodnocení v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce žáka. Pokud byl žák hodnocen slovně, převede škola pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré,
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
Stránka 11 z 16
c) neprospěl(a), je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením,
d) nehodnocen(a), není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí.
Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů, z nichž byl uvolněn. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.
Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí.
Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. V období měsíce září do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník, popřípadě znovu devátý ročník. Nelze-li žáka v 1. nebo 2. pololetí hodnotit ani v náhradním termínu, je žák v daném pololetí nehodnocen. Důvody pro uvolnění nebo nehodnocení žáka se uvedou ve školní matrice.
Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
Byl-li žák ve 2. pololetí klasifikován z více než dvou předmětů stupněm nedostatečným, nemůže již konat opravnou zkoušku a opakuje ročník. Žákovi na závěr kurzu k získání základního vzdělání poskytovaného školou ředitel školy umožní vykonat opravné zkoušky i v případě nedostatečného prospěchu z více než dvou předmětů.
Žák, který plní povinnou školní docházku, opakuje ročník, pokud na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen. To neplatí o žákovi, který na daném stupni základní školy již jednou ročník opakoval. Ředitel školy může povolit žákovi na žádost jeho zákonného zástupce a na základě doporučujícího vyjádření odborného lékaře opakování ročníku z vážných zdravotních důvodů, a to bez ohledu na to, zda žák na daném stupni již opakoval ročník.
Pokud žák splnil povinnou základní docházku a projeví-li zájem o pokračování školní docházky 10. rokem, může ředitel vyhovět písemné žádosti zákonného zástupce žáka o pokračování v docházce v případě, že žák nebyl v posledním ročníku hodnocen z žádného předmětu nedostatečně a nemá sníženou známku z chování.
Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy dosud neopakovali ročník, kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky. Učitel daného předmětu předá žákovi písemný seznam požadavků ke zkoušce, případně poskytne na žádost žáka
Stránka 12 z 16
konzultaci. Opravné zkoušky se konají nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Žák může v jednom dni skládat pouze jednu opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostaví, neprospěl. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do 15. září následujícího školního roku. Do té doby je žák zařazen do nejbližšího vyššího ročníku, popřípadě znovu do devátého ročníku.
V odůvodněných případech může krajský úřad rozhodnout o konání opravné zkoušky a komisionálního přezkoušení na jiné základní škole. Zkoušky se na žádost krajského úřadu účastní školní inspektor.
V případě, že výsledky výchovy a vzdělávání žáka v příslušném ročníku jsou z důvodu jeho hendikepu potvrzeného odborným pracovištěm takové, že indikují jeho zařazení do systému speciální péče, je škola povinna tuto skutečnost rodičům žáka prokazatelným způsobem sdělit. Pokud rodiče žáka tuto péči odmítnou, a to opět prokazatelným způsobem, vzdělává se žák na původní škole s přihlédnutím k míře jeho hendikepu.
Hodnocení a klasifikace procesu vzdělávání
Při hodnocení a klasifikaci výsledků vzdělávání se klade důraz zejména na:
a) ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů,
b) kvalitu a rozsah získaných dovedností, vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností,
c) schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,
d) schopnost využívat a zobecňovat zkušenosti a poznatky získané při praktických činnostech,
e) kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost,
f) aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,
g) přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu,
h) kvalitu výsledků činností,
i) osvojení účinných metod samostatného studia.
Pro potřeby klasifikace lze předměty dělit do tří skupin:
a) předměty s převahou teoretického zaměření,
b) předměty s převahou praktických činností,
c) předměty s převahou uměleckého a odborného zaměření.
Klasifikace v předmětech s převahou teoretického zaměření
Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné předměty a matematika, při klasifikaci se hodnotí: ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, kvalita a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti, schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí, kvalita myšlení, především jeho logika, samostatnost a tvořivost, aktivita k přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim, přesnost, výstižnost a odborná a jazyková správnost ústního a písemného projevu, kvalita výsledků činnosti, osvojení účinných metod samostatného studia.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují dle těchto kritérií:
stupeň 1 (výborný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení praktických a teoretických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.
Stránka 13 z 16
stupeň 2 (chvalitebný)
Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.
stupeň 3 (dobrý)
Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.
stupeň 4 (dostatečný)
Žák má v přesnosti, ucelenosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.
stupeň 5 (nedostatečný)
Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.
Klasifikace v předmětech s převahou praktického zaměření
Převahu praktické činnosti mají na základní škole pracovní vyučování, praktika, základy techniky, domácí nauky, při klasifikaci těchto předmětů se hodnotí: vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem, osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce, využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech, aktivita, samostatnost, tvořivost, iniciativa v praktických činnostech, kvalita výsledků činností, organizace vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti, dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí, hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci, obsluha a údržba laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
stupeň 1 (výborný)
Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce, dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.
stupeň 2 (chvalitebný)
Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení, pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.
stupeň 3 (dobrý)
Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. S pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech
Stránka 14 z 16
a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.
stupeň 4 (dostatečný)
Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a k pracovním činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá pořádku na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení, pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.
stupeň 5 (nedostatečný)
Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech a dovednostech, návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá o pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.
Klasifikace v předmětech s převahou výchovného zaměření
Převahu výchovného zaměření mají výtvarná a hudební výchova, zpěv, tělesná a sportovní výchova, při klasifikaci těchto předmětů se hodnotí teoretická část a praktická část. Žák zařazený do zvláštní tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu. Při klasifikaci těchto předmětů se hodnotí stupeň tvořivosti a samostatného projevu, osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace, poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti, kvalita projevu, vztah žáka k činnostem a zájem o ně, estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu a k estetice ostatní společnosti, v tělesné výchově s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví.
Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:
stupeň 1 (výborný)
Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně dle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
stupeň 2 (chvalitebný)
Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost.
stupeň 3 (dobrý)
Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
stupeň 4 (dostatečný)
Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
stupeň 5 (nedostatečný)
Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost.
Stránka 15 z 16
Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
1. Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, na obou stupních základní školy.
2. Při způsobu hodnocení a klasifikaci žáků pedagogičtí pracovníci zvýrazňují motivační složku hodnocení, hodnotí jevy, které žák zvládl. Při hodnocení se doporučuje užívat různých forem hodnocení, např. bodové ohodnocení, hodnocení s uvedením počtu chyb apod.
3. Při klasifikaci žáků se doporučuje upřednostnit širší slovní hodnocení. Způsob hodnocení projedná třídní učitel a výchovný poradce s ostatními vyučujícími.
4. Třídní učitel sdělí vhodným způsobem ostatním žákům ve třídě podstatu individuálního přístupu a způsobu hodnocení a klasifikace žáka.
Způsob hodnocení žáků cizinců
1. Při hodnocení výsledků vzdělávání žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a plní v České republice povinnou školní docházku, se postupuje stejně jako u žáků – občanů ČR.
2. Při hodnocení žáků cizinců, kteří plní v České republice povinnou školní docházku, se na konci tří po sobě jdoucích pololetí po zahájení docházky do školy v České republice úroveň znalosti českého jazyka považuje za závažnou souvislost, která ovlivňuje jejich výkon. Na konci 1. pololetí nemusí být žák - cizinec hodnocen na vysvědčení z předmětu český jazyk, a to ani v náhradním termínu. Na konci druhého pololetí musí být žák hodnocen (klasifikačním stupněm, slovně nebo kombinací obou způsobů), jinak musí opakovat ročník.
3. Žák - občan Slovenské republiky – má právo při plnění studijních povinností používat, s výjimkou českého jazyka a literatury, slovenský jazyk.
4. Škola nemá povinnost žáka - cizince doučovat českému jazyku.
IX. Společná ustanovení:
1. Žáci školy musí respektovat všechny další instrukce a pokyny vedení školy, pedagogických pracovníků, šk